Custom Search

Sabtu, 08 September 2007

Violet - Papaya

Nomu paruge shiganun hullo yogikaji ongoya
ijenun giyojocha huimiharmankum modungor ijodago
dajimhebwado swimjiga anha

nado moruge ijnaon irgisoge narur boasso
chammanhi urgidohedon gushigandur otohge swimge jiursuga isgesso

sesang byonhanda hedo urin yongwonhargora idgo shiposso
urinun umyongsogui inyonira go guron idum moduga keojyo boringoya

Ijennugudo dashinun sarangharsu obnun nan otoghe
shigani ullogamyon moduga ijhyojyo gandago esso wirohedon najanha
nan guderoya
iron surphumdo nunmurdo onjengan guchirgora hejanha
irohge orenshigan hullodo naegen dukojin aphummani nam gyojyojanha
dashi marhejwo.

Naui giyoe guredo hengboghedon sun gakajido
ijenun jomjom barejyoman ganunde mam suge surphummanun tonarjiranha

naui sarang moduga guthorog noegenun jimi doeoni
gurohge swimge kuthnarinyoniramyon oeguri orenshigan
ikullyo wadongoya

Jebal negenun nowidu oton so shigdo
dullijianhge negeso idero molli konajwo

Tidak ada komentar: