Custom Search

Sabtu, 05 April 2008

Ju Hua Tai ( Chrysanthemum Flower Bed )

ni de lei guang rou ruan zhong dai shang
Your tears glistens with weakness admist the pain

can bai de yue wan wan gou zhu guo wang
The ghostly white curved moon hooks onto the past

ye tai man chang ning jie cheng le shuang
The night is too long and has crystallised into frost

shi shui zai ge lou shang bing leng de jue wang
Who is in the attic [filled with] cold hopelessness


yu qing qing tan zhu hong se de chuang
Rain gently bounces off vermillon window


wo yi sheng zai zhi shang bei feng chui luan
I have (written) my life story on paper (only to be) blown into a mess by the winds


meng zai yuan fang hua cheng yi lv* xiang
The faraway dream has become really faint


sui feng piao shan ni de mo yang
The wind has dispersed the image of you


ju hua chan man di shang ni de xiao rong yi fan huang
Chrysanthemum destroyed A whole floor of pain your smile has become faintly yellow

hua luo ren duan chang wo xin shi jin jin tang
People are heartbroken when the flower falls My thoughts lay quietly (aside)


bei feng luan ye wei yang ni de ying zi jian bu duan
The north wind is chaotic the night is still young your shadows can't be cut


tu liu wo gu dan zai hu mian cheng shuang
Just leaving me lonely doubled (when I stand) by the lake


hua yi xiang wan piao luo le can lan
The flower has already come late, drifting down brillantly


diao xie de shi dao shang ming yun bu kan
the wilted morals an unbearable fate


chou muo du jiang qiu xin chai liang ban
(If you are) sad don't cross the river worries* broken into two


pa ni shang bu liao an yi bei zi yao huang
In fear that you can't get back on shore and will sway for a lifetime


shui de jiang shan ma ti sheng guang luan
Chaotic sounds of horse hoofs (in) whose territory?

wo yi shen de wu zhuang hu xiao cang sang
My armory shouts out the wear of time

tian wei wei liang ni qing sheng de tan
The sky is starting to light up your voice is sighing

yi ye chou chang ru ci wei wan
A night of disappointment is (said) in such a roundabout way

Tidak ada komentar: