Custom Search

Sabtu, 05 April 2008

Ben Cao Gang Mu - A Herbalist’s Manual (Compendium of Materia Medica)

Ben Cao Gang Mu - A Herbalist’s Manual (Compendium of Materia Medica)

Ru guo Hua Tuo zai shi
If Hua Tuo were still alive

Chong yang dou bei yi zhi
Worshipping of foreign cultures would be healed

Wai bong lai xue han zi
Foreigners coming to learn Chinese characters

Ji fa wo min zu yi shi
Stimulates my cultural knowledge and heritage

Ma qian zi | Que ming zi | Can er zi | Hai you lian zi
Ma qian zi, Que ming zi, Can er zi and lotus seed


Huang yao zi | Ku dou zi | Chuan lian zi | Wo yao mian zi
Huang yao zi, Ku dou zi, Chuan lian zi …I want reputation/face


Yong wo de fang shi gai xie yi bu li shi
Using my own approach to rewrite a part of history


Mei shen mo bie de shi…gen zhe wo nian ji ge zi
This is not something special… follow me in uttering a few words


Shan yao~dang gui~gou qi~ GO
Chinese herbs…Angelica sinensis….Lycium chinense…GO


Shan yao~dang gui~gou qi~ GO
Chinese herbs…Angelica sinensis….Lycium chinense…GO


Kan wo zhua yi ba zhong yao fu xia yi tie jiao ao
Watch me grab some Chinese medicines and throw in some pride


Wo biao qing you zai tiao ge da gai
My reaction is tranquil… hurdle over problems (estimates)


Dong zuo qing song zi zai ni xue bu lai
Actions are relaxed and free … you will never learn


Ni hong de zhao pai diao zheng hao zhuang tai
Neon signs… Organised into a neat manner


Zai hua li de cheng shi deng dai xing lai
In this grand city…waiting (for it) to awaken


Wo biao qing you zai tiao ge da gai
My reaction is tranquil… hurdle over problems (estimates)


Yong shu fa shu zhao dai nai li chuan kai
Using calligraphy to describe a dynasty… internal force is unleashed


Hao qi hui zheng kai gei yi quan dui bai
Gallant manner to write in standard calligraphy…. give a fist of dialogue


Jie ju ping tang xia lai kan shui li hai **
The ending starts to become stable/clear… see who is the most impressive


Lian cheng shen mo dan
Refined into what panacea?  


Rou cheng shen mo wan
Kneaded into what pill?


Lu rong qie pian bu neng tai bo
Deer horn must not be sliced to thinly


Lao shi fu de shou fa bu neng zhe yang luan chao
The old master’s skill cannot just be haphazardly copied

Gui ling gao ~ yun nan bai yao ~ hai you dong chong xia cao
Gui ling gao ~ yun ling bai yao ~ and dong chong xia cao

Zi ji de yin yue zi ji ke yao fen liang gang gang hao
My own music… my medicine… amount is just right

Ting shuo guo zhong yao ku
Once heard that Chinese medicines were very bitter

Chao xi ying gai geng ku
Plagiarism is even more distasteful


Kuai fan kai ben cao gang mu
Quickly open the Herbalist's Manual


Duo kan yi xie shan ben shu
Read more books on virtues


Chan sudi long …yi fan guo jiang hu
Chan su, di long …overturn the underworld


Zhe xie lao zu zong de xin ku
This is the hard work that the ancestors have committed


Wo men yi ding bu neng shu
I cannot possibly lose


Jiu shi zhe ge guang ~~~ Jiu shi zhe ge guang
There is a luminescence …there is a luminescence


Yi qi chang
Let’s sing together


(Jiu shi zhe ge guang ~~~ Jiu shi zhe ge guang)
(There is a luminescence …there is a luminescence)

Hey

Rang wo lai diao ge pian fang
Let me change/tune everywhere 

Zhuan zhi ni mei wai de nei shang
Especially cure internal wounds


Yi zha gen qian nian de han fang
Being rooted in thousand of years of Chinese culture


Yong bie ren bu zhi dao de li liang
Use and unleash the unknown power

Repeat **


Dun xiao jiang shi dun xiao jiang shi dun
Bend … small corpse bend… small corpse bend…


Dun xiao jiang shi dun an xiang dian deng
Bend… small corpse bend… dark alleyway lit by light


Dun xiao jiang shi dun zuan luo bo keng
Bend… small corpse bend… dig a turnip hole


Dun xiao jiang shi dun nian zhou yu heng
Bend… small corpse bend…chanting a curse


^ Hua Tuo is one of the most famous physicians in Chinese history... skilled doctors are often nicknamed "Hua Tuo"

^However, "Compendium of Materia Medica" (Herbalist's Manual) is, in fact, not written by Hua Tuo but by Li Shi Zhen ... several dynasties later. It lists all the plants/herbs and animals which had medicinal properties.

Tidak ada komentar: